Książka za życzenie Noworoczne 2021

Życzenia zwycięskie: “Istotne w Nowym Roku niech będzie spełnione życzenie, by istota drugiej istoty chroniła istnienie“.
Gratulujemy zwyciężczyni konkursu. Książkę wyślemy pocztą!

Zdobądź książkę w konkursie – Książka za życzenie Noworoczne 2021 r., autorstwa Karoliny Kuszlewicz pt. “PRAWA ZWIERZĄT. Praktyczny przewodnik” wydaną nakładem wydawnictwa Wolters Kluwer❗️

Co trzeba zrobić❓
✅ Wymyśl i napisz życzenie Noworoczne 2021 r.
Podpowiadamy: Premiowane będą życzenia, które zawierać będą wyraz “istota” lub jego odmiany.
✅ Czytać artykuły zamieszczane na naszej stronie www.istota.info.
✅ Jeżeli jeszcze nie jesteś na diecie wegańskiej, to zastanowić się nad decyzją przejścia na dietę roślinną 🙂
✳️ Miło nam będzie, jak polubisz nasz profil –  https://www.facebook.com/wegeistota
❗️Regulamin konkursu:
Konkurs trwa od dnia 30.12.2020 od godziny 10.00 do 31.12. 2020 r do godziny 23.59.
Zwycięską odpowiedź opublikujemy na naszych stronach.
Życzymy świetnych życzeń❗️

 

 

Regulamin konkursu “Życzenia Noworoczne 2021 r.” na FB

REGULAMIN KONKURSU

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Konkurs jest organizowany pod nazwą “Książka za życzenie Noworoczne 2021

 2. Organizatorem Konkursu jest Magazyn Społeczno-Kulinarny „Istota” 31–334 Kraków, ul. Wł. Łokietka 246 a

 3. Fundatorem nagród w konkursie jest Magazyn “Istota”

 4. Partnerem jest fanpage wegeistota

 5. Konkurs trwa od 30.12.2020 godzina 10:00 do 31.12.2020 godzina 23:59

§ 2 WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna,

 2. Nagrodą w Konkursie jest: Książka „Prawa zwierząt. Praktyczny przewodnik” Karolina Kuszlewicz. wydana przez Wolters Kluwer.

 3. Zdobywcami nagród w Konkursie są Uczestnicy, wyłonieni przez Komisję Konkursową, którzy w czasie trwania konkursu, pod postem konkursowym na profilu Facebook-owym: https://www.facebook.com/wegeistota/ napiszą życzenia Noworoczne na rok 2021.

 4. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator powołuje komisję konkursową w skład, której wchodzą współpracownicy redakcji Istota. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator.

 5. Laureat konkursu zostanie wyłoniony na podstawie wybrania wpisu z komentarza.

 6. Laureat konkursu zostanie powiadomiony o wygranej poprzez serwis Facebook w ciągu 5 (pięciu) dni roboczych od zakończenia Konkursu. Celem potwierdzenia chęci przyjęcia nagrody, powiadomiony Laureat powinien odpowiedzieć pocztą elektroniczną na adres redakcja@istota.info w terminie 3 (trzech) dni od dnia wysłania powiadomienia, pod rygorem przepadnięcia prawa do nagrody.

 7. Otrzymana nagroda zostanie wysłana do Laureata Konkursu na koszt Magazynu „Istota”, na adres wskazany przez Laureata, na terenie Polski, w ciągu 10 dni roboczych od przesłania danych przez Laureata.

 8. W myśl niniejszego regulaminu, każdy uczestnik zwalnia serwis Facebook z odpowiedzialności za konkurs prowadzony przez Magazyn „Istota”

 9. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, przeprowadzany przez serwis Facebook, ani z nim związany.

a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:

a) osoba biorąca udział w Konkursie musi posiadać status Uczestnika zgodnie z § 2 pkt 1.

§ 3 NAGRODY

§ 4 DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

 1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu, adresu konta poczty elektronicznej, numeru tel. kontaktowego niezbędnych do przekazania nagrody.

 2. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody.

§ 5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie www.istota.info

Istotnie tak!

Dodaj komentarz