Future Food 4 Climate

Spread the love

Future Food 4 Climate na spotkaniu z prof. Marcinem Wiąckiem
Rzecznikiem Praw Obywatelskich

W dniu 13 stycznia 2022 roku w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich odbyło się kolejne spotkanie z organizacjami pozarządowymi w ramach Inicjatywy Nasz Rzecznik. Uczestniczył w nim Bartek Gawrecki, przedstawiciel Green REV Institute, operatora i inicjatora Koalicji Future Food 4 Climate. W spotkaniu brali udział przedstawiciele i przedstawicielki innych organizacji społeczeństwa obywatelskiego, w tym partnerzy koalicji Future Food 4 Climate – Akcja Demokracja i Młodzieżowy Strajk Klimatyczny.

W czasie spotkania zaprezentowaliśmy prof. Marcinowi Wiąckowi, Rzecznikowi Praw Obywatelskich dwa z najistotniejszych postulatów, nad którymi pracuje Green REV Institute i Future Food 4 Climate – zamykanie ferm przemysłowych w kontekście prawa człowieka do życia w czystym środowisku i dostępu do zdrowej, zrównoważonej, etycznej żywności oraz zapewnienie dostępu do roślinnych posiłków w publicznych instytucjach oświatowych – szkołach, przedszkolach. Funkcjonowanie ferm przemysłowych stoi w sprzeczności z prawem do dobrej jakości i bezpiecznej żywności oraz do życia w czystym środowisku. Produkcja żywności w ramach przemysłu mleczarskiego, mięsnego, jajczarskiego jest szkodliwa dla zdrowia i klimatu, co znajduje oparcie w badaniach naukowych. Sektor hodowli zwierząt jest odpowiedzialny za 78% utraty bioróżnorodności na lądzie (źródło: A. Leip [et al.], Impacts of European livestock producon: nitrogen, sulphur, phosphorus and greenhouse gas emissions, land-use, water eutrophicaon and biodiversity, „Environmental Rese- arch Leers” 2015/10).
W środowisku o charakterze wiejskim źródłem szkodliwych czynników biologicznych (SCB) są: zakażeni ludzie i zwierzęta, ścieki, odpady, produkty zwierzęce i roślinne, pyły, wydaliny ludzkie i zwierzęce, materiał kliniczny, gleba, woda, aerozole (Ministerstwo Zdrowia, czerwiec 2022).

Green REV Institute zaprezentował również postulat dotyczący dostępności do roślinnych posiłków w publicznych instytucjach w oparciu o gotowe rozwiązania prawne obowiązujące w Portugalii. Dotychczasowe aktywności Green REV Institute oraz koalicji Future Food 4 Climate, które opierały się na przeprowadzeniu badań ankietowych, współpracy z samorządowcami w zakresie składania interpelacji oraz propagowaniu idei petycji obywatelskich wzywających samorządy i instytucje stanowiące prawo do działania w kwestii zwiększenia dostępności do tego rodzaju posiłków. Przedstawiciel Green REV Institute wskazał na także, że w realizacji tych postulatów konieczne jest wsparcie Rzecznika i zaapelował o nie. Dotychczas aż w 9 miastach w Polsce samorządowcy i radne składały interpelacje do władz lokalnych. Filip Pelc, Jolanta Niezgodzka, Dorota Bonk- Hammermeister, Łukasz Gibała, Patryk Białas, Magdalena Wieczorek, Tomasz Maśnica, Andrzej Warmuz, Joanna Wowrzecka, Marta Bejnar- Bejnarowicz, Agnieszka Karłowicz, Bartosz Szymanski, Margareta Skerska – Roman – to przedstawiciele i przedstawicielki lokalnych samorządów, którzy apelowali o dostępność diety wegańskiej dla osób uczniowskich oraz wprowadzenie i opracowanie lokalnych polityk żywnościowych zgodnych z ambicjami strategii Od pola do stołu.

Ograniczenia czasowe (5 minut na wypowiedź) nie pozwoliły na zaprezentowanie pozostałych aktywności, na których skupia się Green REV Institute i Future Food 4 Climate. W szczególności warto wskazać na działalność REV na rzecz badań prowadzonych przez Ministerstwo Zdrowia odnośnie wpływu ferm przemysłowych na zdrowie ludzi zarówno zamieszkujących w bezpośrednim sąsiedztwie, ale także wpływu na zdrowie pracowników tam zatrudnionych. Bezpośrednio do tych kwestii nawiązuje publikacja pt. „Smród, krew i łzy. Włącz myślenie, bądź zmianą” autorstwa fundatorki Green REV Institute, dr. Sylwii Spurek, przy której prace prowadził również zespół Green REV Institute. Wszystkie te aktywności mają na celu jedno – skuteczną i etyczną transformację systemu żywności, co doprowadzi do zatrzymania negatywnych zmian klimatycznych i ochrony praw zwierząt pozaludzkich oraz ludzi, którzy pracują z żywnością i przy żywności.

Foto: strona internetowa Biura Rzecznika Praw Obywatelskich.

Więcej: rpo-nasz-rzecznik-ochrona-srodowiska

O Green REV Institute oraz Future Food 4 Climate:
Misją Fundacji Green REV Institute jest zmienianie i budowanie świata w szacunku dla człowieka, zwierząt i klimatu. Zauważamy, że współczesne rolnictwo przestało być tym, które znaliśmy. Stało się przemysłem, który wpływa na jakość życia i zdrowie ludzi, zmiany klimatyczne i uprzedmiotowienie zwierząt. Następuje koncentracja produkcji żywności, rośnie skala rolnictwa przemysłowego i maleje liczba małych, rodzinnych gospodarstw. Troska o zdrowie i wysoką jakość produktów została zastąpiona rachunkiem zysków i strat, i walką o jak najniższe koszty produkcji. Przemysłowe rolnictwo zmienia klimat, sprawia, że ludzie tracą prawo do życia w czystym środowisku. Wskazujemy więc, że prawo musi podążać za naszymi potrzebami, zmianami społecznymi, musi nas skutecznie chronić – dlatego też podejmujemy działania w duchu jego zmiany. Green REV Institute jest organizacją członkowską międzynarodowych koalicji 50by40, World Federation for Animals, Eurogroup for Animals, European Vegetarian Union, TAPP Coalition, Aquatic Animal Alliance, organizacją akredytowaną przy Programie Środowiskowym ONZ (UNEP), oraz jedną z 10 NGO w ramach EU Platform on Animal Welfare.

Future Food 4 Climate to koalicja organizacji społeczeństwa obywatelskiego, zrzeszająca 73 organizacje z Polski i Ukrainy, która podejmuje działania rzecznicze i strażnicze, angażujei mobilizuje do działań, aktywizmu na rzecz sprawiedliwej transformacji systemu żywnościowego.

Źródło: Green REV Institute