Głosowanie w PE nad sprawozdaniem Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi AGRI dot. dobrostanu zwierząt

Spread the love

Tylko dwie Europosłanki z Polski, dr. Sylwia Spurek oraz Róża Thun zagłosowały przeciwko przyjęciu sprawozdania Komisji AGRI dot. dobrostanu zwierząt.

Strasburg, 16 lutego 2022 r. – Parlament Europejski przyjął: 496 głosów za, 140 przeciw i 51 wstrzymujących się, rezolucję w sprawie sprawozdania z realizacji polityki w zakresie dobrostanu zwierząt w gospodarstwach rolnych (2020/2085(INI)).

Komisja Europejska weźmie teraz pod uwagę sprawozdanie, gdy opublikuje swój wniosek dotyczący nowych ram prawnych w zakresie dobrostanu zwierząt w 2023 r.

Dr. Sylwia Spurek (Greens/EFA): „ Sprawa jest jasna. Jeżeli chodzi o prawa zwierząt to na tę lewicę i liberałów nie mamy co liczyć. Meat Party (Partia Mięsa) zjednoczona w Parlamencie Europejskim poparła sprawozdanie Komisji AGRI, które zamiast po stronie praw zwierząt stoi po stronie przemysłu.” (komentarz na TT).

W sprawozdaniu Komisji AGRI, stwierdza się, że produkcja foie gras odbywa się z poszanowaniem dobrostanu zwierząt (produkcja foie gras została zakazana ponad 20 lat temu w Polsce, ale nadal jest dozwolona w UE),  że dla rutynowego obcinania ogonów świniom nie znaleziono jeszcze realnego rozwiązania; wzywa się do tego, aby znakowanie produktów żywnościowych dotyczące dobrostanu zwierząt, które ma być zaproponowane przez Komisję, było jedynie dobrowolne, a nie obowiązkowe; uważa się też, że powszechne naruszenia norm dobrostanu zwierząt są, wręcz przeciwnie, jedynie “anegdotycznymi przypadkami, którym poświęca się zbyt wiele uwagi”. Ponadto, ponieważ sprawozdanie koncentruje się na aspektach konkurencyjności sektora, nie wspomina się w nim o pilnej potrzebie przeciwdziałania intensyfikacji produkcji zwierzęcej poprzez zmniejszenie liczby zwierząt przypadających na gospodarstwo i poziomu konsumpcji mięsa.

Głównym negocjatorem sprawozdania Komisji AGRI był francuski rolnik i poseł do PE J.Decerle (grupa RENEW Europe).

Jedyna poprawka, która przeszła do sprawozdania wzywa do niewykorzystywania dobrowolnych subsydiów powiązanych z produkcją w ramach Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) do hodowli bydła do walk byków (346 za, 271 przeciw i 77 wstrzymujących się) – apel już wystosowany przez Parlament tuż przed ostatnią reformą WPR.

Obowiązujące obecnie przepisy dotyczące dobrostanu zwierząt są w większości przestarzałe. Główne rozporządzenie podstawowe, które obejmuje wszystkie gatunki, pochodzi z 1998 r., a następnie z biegiem lat zostało uzupełnione o szczegółowe dyrektywy dotyczące niektórych zwierząt. Ogólnie rzecz biorąc, obowiązujące prawodawstwo jest niejasne i nie jest stosowane ani monitorowane w sposób spójny we wszystkich państwach członkowskich.

Sprawozdanie zostanie teraz wzięte pod uwagę przez Komisję Europejską przy opracowywaniu i proponowaniu nowych ram prawnych w zakresie dobrostanu zwierząt w 2023 roku.

Anna Spurek COO Green REV Institute „ Apelowałyśmy o głosowanie za alternatywną ponadpartyjną rezolucją powstałą na podstawie sprawozdania Komisji ENVI. 

Posłowie i posłanki wykazali się wyjątkowym lekceważeniem głosu obywateli i obywatelek, które apelują o poprawę legislacji dla zwierząt. Sprawozdanie zawiera szkodliwe, niebezpieczne zapisy dla transformacji systemu żywności. Jest niespójne z ambicjami strategii Od pola do stołu. Decydenci i polityczki z PE nie tylko zmarnowali szansę dla zwierząt, ale nadal nie rozumieją powiązania pomiędzy ochroną zwierząt, zmianą systemu żywności, katastrofą klimatyczną i prawami człowieka. Dla nich obrona status quo i biznesu jest ważniejsza od walki o klimat i przyszłość.”
Źródło: Green REV Institut