Rada ds. Zwierząt – Uzasadnienie nowelizacji Ustawy o ochronie zwierząt (Piątka dla zwierząt).

Spread the love

Jedną z bardzo dobrych propozycji zmian w Ustawie jest ustanowienie Rady ds. Zwierząt. W państwach Unii Europejskiej już funkcjonują podobne organy doradcze w zakresie praw zwierząt:

* W Holandii – rada jest organem konsultacyjnym w sprawach dotyczących polityki krajowej i międzynarodowej w dziedzinie zdrowia i dobrostanu zwierząt. Członkowie Rady są mianowani przez odpowiedniego ministra. Skład rady to około czterdziestu członków o szerokiej wiedzy specjalistycznej w dziedzinie zdrowia i ochrony zwierząt, w tym przedstawiciele sektora rolnego oraz organizacji zajmujących się dobrostanem zwierząt.

* W Walonii (Belgia) istnieje rada, składająca się z przedstawicieli stowarzyszeń ochrony zwierząt, schronisk dla zwierząt, stowarzyszeń działających w interesie zwierząt, instytucji naukowych, lekarzy weterynarii oraz hodowców. Zajmuje się badaniem problemów dobrostanu zwierząt, wydaje opinie i wnioski.

* Na Malcie rada ma 12 członków wyznaczonych przez Premiera po konsultacji z ministrem odpowiedzialnym za służby weterynaryjne. Ma zadania opiniodawczo-doradcze w stosunku do ministra we wszelkich sprawach związanych z wykonywaniem przepisów ustawy o ochronie zwierząt, w tym w sprawach dotyczących utrzymywania zwierząt oraz przeprowadzania eksperymentów na zwierzętach.

W Polsce widzę potrzebę powołania organu doradczego – Rzecznika Praw Zwierząt lub Radę ds. Zwierząt, która pozytywnie wpłynęłaby na monitorowanie dobrostanu zwierząt. Rada ds. zwierząt powołana by była przy ministrze właściwym do spraw administracji publicznej, który powołuje członków Rady spośród przedstawicieli organizacji społecznych, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, lekarzy weterynarii, osób prowadzących hodowlę zwierząt i instytucji naukowych. Kluczem do sukcesu takiej Rady jest jednak znalezienie najbardziej kompetentnych, empatycznych na los zwierząt osób, które zasiadałyby w jej szeregach. Zadaniem Rady byłaby analiza i monitorowanie stanu ochrony zwierząt, wykazując jej ocenę przez coroczną publikację sprawozdania w zakresie dobrostanu zwierząt. Rada skupiać się będzie na funkcjonowaniu schronisk dla zwierząt, których funkcjonowanie jest zadaniem samorządu. oprac. JB

Źródło: orka.sejm.gov.pl

Wspieraj Istotę – wpłać datek. Ogłoś się na łamach naszej strony.