FAO ogłosiło konsultacje.

Spread the love

Green REV Institute wskazuje roślinny kierunek

Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) ogłosiła konsultacje w zakresie wyzwań związanych z odpornością systemu żywnościowego. Green REV Institute przesłał swoje stanowisko, gdzie zaznaczył potrzebę pilnych, strukturalnych i systemowych rozwiązań na rzecz naprawy systemu żywności.

Fotografia Unsplash

Pełna wersja stanowiska znajduje się tutaj.

W stanowisku Green REV Institute podkreślił: „Bezpieczeństwo żywności oraz żywienia stanowi jedno z istotniejszych wyzwań związanych z odpornością systemu żywnościowego per se. Do trudności we wspomnianym obszarze, potęgowanych przez nieefektywne i niesprawiedliwe zarządzanie, zaliczyć należy m.in. antybiotykooporność, spadek bioróżnorodności czy też choroby cywilizacyjne i dietozależne. 

 Zbudowanie odpornego systemu żywności i zagwarantowanie prawa do zdrowej, lokalnej żywności wymaga przechodzenia do systemów żywności w pełni roślinnej. Roślinna transformacja systemu żywności jest nie tylko konieczna, ale także wymagana ze względu na dobro ludzi, zwierząt i planety. Jako taka wymaga kompleksowego podejścia, które obejmuje różne aspekty polityki, edukacji, regulacji oraz wsparcia społecznego i ekonomicznego. 

 Green REV Institute jako zielony think tank i watchdog klimatyczny działający dla transformacji systemu żywności konsekwentnie wskazuje, że system żywnościowy potrzebuje złożonych, kompleksowych działań systemowych i instytucjonalnych. 

 Stworzenie trwałego i odpornego systemu żywnościowego implikuje jednocześnie konieczność podejmowania i realizacji działań w obrębie  kilku obszarów szczególnych, o kluczowym znaczeniu.

 Po pierwsze, z całą mocą podkreślić należy konieczność edukacji społeczeństwa u podstaw z jednej strony oraz zagwarantowania pełnowartościowego i zrównoważonego systemu wyżywienia zbiorowego z drugiej. Brak dostępu do diety wegańskiej i zrównoważonej w placówkach oświatowych jest poważnym wyzwaniem w kontekście praw osób uczniowskich, działań na rzecz zrównoważonego systemu żywności, klimatu, praw człowieka i praw zwierząt. 

 To te motywy i ambicje stały za opracowanym przez Green REV Institute, Rodzice dla Klimatu, Fundację Onkologiczną Rakiety, Klub Myśli Ekologicznej, Polską Radę Organizacji Pozarządowych programu „Roślinna Szkoła”. Regulacje dot. wyżywienia zbiorowego są istotne ze względu na zdrowie osób, które są jego beneficjentami, ich praw a także z uwagi na fakt, że wyżywienie zbiorowe buduje popyt na żywność. Edukacja powinna koncentrować się na zwiększaniu świadomości dotyczącej zdrowej diety, zrównoważonego rolnictwa i korzyści wynikających z konsumowania lokalnie produkowanej żywności. 

 Co więcej, do stworzenia odporności żywnościowej konieczna jest transformacja na każdym poziomie produkcji, dystrybucji i konsumpcji. 

 W konsekwencji za pilne a zarazem nieodzowne uznać również należy wypracowanie ogólnoświatowych, restrykcyjnych regulacji dla globalnych sieci handlowych. 

 Z tej perspektywy kluczowe znaczenie mają także zielone zamówienia publiczne jako proces, w którym instytucje publiczne dążą do pozyskiwania towarów, usług i prac o mniejszym oddziaływaniu na środowisko przez cały cykl życia produktu, w porównaniu z produktami o tych samych funkcjach, które byłyby normalnie zamawiane. Zielone zamówienia publiczne mogą innymi słowy stymulować popyt na zrównoważone produkty rolne, wspierając tym samym lokalnych i regionalnych producentów oraz zmniejszając presję na zasoby naturalne.

 Zagadnienia te ściśle wiążą się z prawami konsumenckimi, w tym w szczególności prawem do ochrony zdrowia i bezpieczeństwa, które są obecnie naruszane na wielu płaszczyznach. Wiedza i świadomość konsumentów na temat pochodzenia żywności, sposobu jej produkcji oraz jej wpływu na środowisko są kluczowe dla podejmowania świadomych decyzji zakupowych.

 Na budowanie odporności systemu żywnościowego kluczowy wpływ ma również polityka fiskalna oraz systemy wsparcia finansowego dla rolnictwa, które w obecnym kształcie w sposób negatywny wpływają na bezpieczeństwo żywnościowe i adaptację do zmian klimatu. 

 Green REV Institute postuluje w konsekwencji konieczność przeprowadzenia głębokiej reformy funkcjonującej na poziomie europejskim Wspólnej Polityki Rolnej, która w obecnym kształcie wspiera produkcję zwierzęcą oraz sektor przemysłowej hodowli zwierząt kosztem wspierania upraw roślinnych dla ludzi. Jednocześnie, poza reformą WPR konieczna jest weryfikacja wszystkich środków finansowych: krajowych, funduszy promocji, Programów Europejskich jak Horyzont 2020, Life +, funduszy strukturalnych UE, Funduszu Spójności, które w obecnym kształcie wzmacniają kryzys klimatyczny i katastrofę środowiskową.

 Mając na uwadze powyższe wskazujemy, że zasadniczym krokiem w tworzeniu trwałego i odpornego systemu żywnościowego jest przejście na system żywnościowy oparty na roślinach. Transformacja w kierunku diety roślinnej jest konieczna nie tylko ze względów zdrowotnych, ale także środowiskowych. Dieta roślinna zmniejsza emisję gazów cieplarnianych, redukuje zużycie wody i ogranicza wylesianie związane z produkcją pasz dla zwierząt hodowlanych. Przejście na dietę roślinną pomaga także w poprawie zdrowia publicznego, redukując ryzyko chorób dietozależnych, takich jak otyłość, cukrzyca typu 2, i choroby serca.

 Przejście na system żywnościowy oparty na roślinach jest tym samym kluczowe dla ochrony zdrowia ludzi, zwierząt i naszej planety. Budowanie odpornego systemu żywnościowego wymaga skoordynowanych inicjatyw na wielu poziomach – od polityki i regulacji, poprzez edukację, aż po zmiany w praktykach konsumpcyjnych i produkcyjnych. Czas na podejmowanie oraz skuteczną, realną realizację tych działań nadszedł natomiast już teraz.
Źródło: Annę Spurek: kontakt@greenrev.org