Międzynarodowy Dzień Kobiet – korespondencja z Bratysławy

Spread the love

Inspirować do inkluzywności

Wszystkiego najlepszego z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet! Ten wyjątkowy dzień, to nie tylko czas na świętowanie kobiecości, ale również refleksję nad rolą kobiet w społeczeństwie. Tegoroczny temat przewodni, “Inspirować do inkluzywności”, podkreśla znaczenie budowania społeczeństwa, w którym każda kobieta, niezależnie od pochodzenia, statusu społecznego czy wyznania, ma równe szanse na rozwój i realizację swoich marzeń. Droga do inkluzywności jest długa i wymaga zaangażowania nas wszystkich. Musimy wspólnie walczyć z historycznymi nierównościami, które utrudniają kobietom pełny dostęp do edukacji, opieki zdrowotnej, rynku pracy i innych kluczowych obszarów życia. Ten dzień powinien być inspiracją do dalszych działań na rzecz równości i sprawiedliwości społecznej. Wspólnie możemy budować świat, w którym każda kobieta będzie czuła się doceniana i szanowana.

Kraje Wyszechradzkie przeszły długą drogę pod względem wzmocnienia pozycji kobiet i ich inkluzyjności społecznej. Warto tu wspomnieć o pierwszych działaczkach i aktywistkach praw kobiet na terenach obecnych krajów Wyszechradzkich na przełomie XIX i XX wieku – morawskiej nauczycielce Zdeňce Wiedermannovej-Motyčkovej, polskiej pisarce Narcyzie Żmichowskiej oraz węgierskiej dyplomatce Rózsie Schwimmer. To one były prekursorkami feminizmu i zapewniły podwaliny ruchowi emancypacyjnemu na tych terenach. W 1918 r., oraz 1920 r., kobietom nadano prawo do głosowania. Nierówności pomiędzy płciami oraz klasami społecznymi nadal pozostawały dużym problemem. Po zakończeniu II wojny światowej kobiety w krajach socjalistycznych Europy Środkowo-Wschodniej (EŚW) doświadczyły znaczącego wzrostu kontroli nad swoim życiem. Wprowadzono szereg zmian systemowych, które miały na celu wyrównanie szans płci i zwiększenie udziału kobiet w życiu zawodowym. Systematycznie, od lat 50-tych, wskaźniki zatrudnienia kobiet w EŚW były znacznie wyższe niż w Europie Zachodniej i Stanach Zjednoczonych. Transformacja ustrojowa przyniosła jednak nowe wyzwania w postaci zamknięcia państwowych placówek opieki nad dziećmi – głównie żłobków i przedszkoli, co utrudniło równy wkład rodziców w gospodarkę domową, jak i zdolność kobiet do realizacji swoich aspiracji zawodowych.

W tym samym czasie idee feminizmu z USA i Wielkiej Brytanii dotarły do Europy Środkowo-Wschodniej (EŚW), niosąc ze sobą szereg fundamentalnych postulatów. Te idee miały znaczący wpływ na kształtowanie się ruchów na rzecz równouprawnienia kobiet w regionie. Obejmowały zagadnienia takie jak: równy podział pracy i godne wynagrodzenie, zakończenie przemocy domowej, przejęcie kontroli nad własnymi ciałami, zakończenie dyskryminacji w miejscu pracy oraz rozbicie „szklanego sufitu”. Nawet ponad 30 lat po transformacji przedstawione postulaty nie są nam obce – stanowią integralną część doświadczeń kobiet.

Nie ulega wątpliwości, że pomimo dotychczasowych osiągnięć w sferze walki o prawa kobiet, wciąż wiele pozostaje do zrobienia w kwestii wzmocnienia pozycji kobiet i zapewnienia im pełnej inkluzji. Możemy z dumą spoglądać na pokolenia kobiet, naszych babć i matek, które utorowały nam drogę, walcząc o równość i sprawiedliwość dla przyszłych pokoleń. Chociaż ich walka nie była pozbawiona wad, pozostawiły nam imponujące dziedzictwo, które zobowiązuje nas do dalszego działania. Ich determinacja i zaangażowanie stanowią inspirację do kontynuowania walki o wolność i sprawiedliwość społeczną każdego dnia. Powinniśmy czerpać z ich doświadczeń i mądrości, aby budować lepszą przyszłość dla wszystkich kobiet.

Oficjalny temat Międzynarodowego Dnia Kobiet zapewnia cenny wgląd w niektóre działania. Jak sugeruje główna strona wydarzenia, powinno ono polegać na rozwijaniu różnorodnych talentów, wspieraniu kobiet w przywództwie, podejmowaniu decyzji i biznesie, a także zapewnianiu dziewczętom i kobietom bezpieczeństwa żywnościowego, wysokiej jakości edukacji, osiągnięć w sporcie i talentów artystycznych. Co jednak najważniejsze, należy zająć się kolejnymi obszarami, które wspierają rozwój kobiet i dziewcząt na świecie. Jednym zdaniem – w tym roku powinniśmy skupić się na kobietach i zainwestować w nie zasoby pieniężne i czasowe. Na poziomie indywidualnym oznacza to, że możemy inspirować inne kobiety do działania oraz  wzmacniać je w ich walce.

Inwestowanie w kobiety, choć może mieć różne interpretacje, jest wyraźnie powiązane z pozytywnymi efektami. Jak dowodzi seria dokumentów roboczych Harvardu, inwestycje w zdrowie i edukację kobiet wyraźnie stymulują rozwój gospodarczy. Jednak zestawienie tego z danymi Komisji Europejskiej dotyczącymi różnicy w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn ujawnia ponurą, europejską rzeczywistość. To właśnie nisko opłacane, w większości kobiece sektory, takie jak opieka, zdrowie i edukacja, są najbardziej niedoceniane. Te kluczowe sektory, fundamentalne dla ludzkiego dobrobytu, zasługują na uznanie i zasoby ze strony rządów i nas samych. Międzynarodowy Dzień Kobiet jest potencjalnym wezwaniem do działania. Wspólnie przyjmijmy ducha inkluzyjności, poświęcając się wspieraniu społeczeństwa, w którym wszystkie kobiety są w stanie w pełni wykorzystać swój potencjał i wnieść znaczący wkład w jaśniejszą przyszłość.
Tekst Agata Miętus, aktywistka Praw Kobiet, redaktorka Istoty

 

Bibliografia oraz zachęta do dalszego czytania:

  1. https://www.hsph.harvard.edu/pgda/wp-content/uploads/sites/1288/2018/03/PGDA_WP_146_Invest-in-Women-and-Prosper.pdf
  2. https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/policies/justice-and-fundamental-rights/gender-equality/equal-pay/gender-pay-gap-situation-eu_en
  3. https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Gender_pay_gap_statistics
  4. https://siteice.com/uploads/users_files/researchstudy-visegradwomen-2022.pdf
  5. https://www.sciencedirect.com/topics/social-sciences/inclusivity#:~:text=Inclusivity%20aims%20to%20achieve%20recognition,are%20without%20prejudice%20toward%20differences.
  6. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000121162
  7. com
  8. https://en.wikipedia.org/wiki/Narcyza_%C5%BBmichowska
  9. https://en.wikipedia.org/wiki/Rosika_Schwimmer
  10. https://en.wikipedia.org/wiki/Zde%C5%88ka_Wiedermannov%C3%A1-Moty%C4%8Dkov%C3%A1