Napisz do nas

DWUMIESIĘCZNIK
w wersji papierowej
oraz cyfrowej

ADRES REDAKCJI
31-587 Kraków,
ul. Na Załęczu 1 D,
tel. (12) 281 0008,
501 410 229
www.istota.info
e-mail: redakcja@istota.info

REDAKTOR NACZELNY
Janusz A. Bończak

KOREKTA
Maryla Pawlik

OPRACOWANIE GRAFICZNE
PREPRESS
Neo-Studio
www.neostudio.pl

OGŁO­SZE­NIA I RE­KLA­MA
tel. 501 410 229

WYDAWCA
Neo-Studio
ul. Na Załęczu 1D
31-587 Kraków

Redakcja nie odpowiada za treść
zamieszczonych reklam i ogłoszeń
Tytuł i znak graficzny zastrzeżone.
Prawa autorskie zastrzeżone.
Przedruki za zgodą redakcji.
Redakcja zastrzega sobie prawo
dostosowania materiałów
do potrzeb wydawnictwa.
Artykułów i zdjęć niezamó­wionych
redakcja nie zwraca.

www.ISTOTA.info